Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Είμαστε σε θέση να παρέχουμε προσαρμοσμένες προτάσεις και λύσεις στους πελάτες μας.

Αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία των ανθρώπων μας, και έχοντας ως πλεονέκτημα την υποστήριξη του IECnet, αναλύουμε το περιβάλλον λειτουργίας και τις έκτακτες ανάγκες των πελατών μας, για να τους βοηθήσουμε να αναπτύξουν την επιχείρησή τους και να εξορθολογίσουν τις εσωτερικές τους λειτουργίες και εταιρικές ανάγκες.

Μπορούμε να αναλάβουμε οποιαδήποτε πιθανή συγχώνευση ή εξαγορά, είτε ως σύμβουλοι, είτε ως ελεγκτές με σκοπό να φτάσουμε στο σωστό αποτέλεσμα. Έχουμε την τεχνογνωσία να υποστηρίξουμε όλες τις διαδικασίες μιας εξαγοράς, που περιλαμβάνουν κατάρτιση επιχειρηματικών σχεδίων, εκτίμηση αξίας εταιρειών, έκθεση πραγματογνώμονα (Ν. 4601/2019), καθώς και  ελέγχους ειδικού σκοπού (Due Diligence).

Υποστηρίζουμε τους πελάτες μας ώστε να αξιοποιήσουν όλες τις ευκαιρίες που προκύπτουν σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο εσωτερικό και εξωτερικό οικονομικό περιβάλλον, με κύριο στόχο να βελτιώσουν την επιχειρηματική τους απόδοση. Είμαστε σε θέση να παρέχουμε στους πελάτες μας, πρόσβαση σε χρηματοδοτικές λύσεις. Με τη συνεργασία της Διοίκησης των πελατών μας, μπορούμε να συντάξουμε εξατομικευμένα σχέδια οικονομικής υποστήριξης με στόχο την υλοποίηση της επιχειρηματικής τους στρατηγικής.

Παρέχουμε ένα ευρύ φάσμα συμβουλευτικών υπηρεσιών

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Συναλλαγών

 • Financial Due Diligence

 • Tax Due Diligence

 • Legal Due Diligence

 • Διενέργεια προσυμφωνημένων διαδικασιών

 • Διαπραγματεύσεις

 • Νομική υποστήριξη σε συμβάσεις

 • Τεκμηρίωση Ενδοομιλικών Συναλλαγών

Εταιρική Χρηματοδότηση & Συμβουλευτική

 • Προετοιμασία Επιχειρηματικών Σχεδίων και Καθορισμός Επιχειρηματικής Στρατηγικής

 • Μελέτες Βιωσιμότητα και σκοπιμότητας

 • Καταγραφή και σχεδιασμός εταιρικών συστημάτων, διαδικασιών και πολιτικών

 • Υποστήριξη Οικογενειακών Επιχειρήσεων

 • Αναδιάρθρωση

 • Εκτίμηση Επιχειρήσεων και Ακινήτων

 • Προϋπολογισμός & ταμειακές ροές

 • Προϋπολογισμός & Απολογισμός

 • Χρηματοοικονομική συμμόρφωση και υποβολή εκθέσεων

 • Σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., Ε.Λ.Π.

© 2024 Alpha Auditors