Υπηρεσίες Ελέγχου και Διασφάλισης

Υπηρεσίες Ελέγχου και Διασφάλισης

Οι επαγγελματικές μας αξίες όπως η ακεραιότητα, η διαφάνεια, η ανεξαρτησία και η συνεχής επαγγελματική κατάρτιση, αποτελούν βασικά συστατικά για την παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.

Η ελεγκτική μας μεθοδολογία  εδράζεται στην ανάλυση κινδύνου για κάθε ελεγχόμενη οντότητα, ώστε να μην εστιάζουμε αποκλειστικά και μόνο στον έλεγχο των λογιστικών βιβλίων αυτής. Αναλυτικότερα:

 • Κατανοούμε την λειτουργία και τα επιμέρους χαρακτηριστικά των ελεγχόμενων οντοτήτων με σκοπό να εκτελέσουμε την εργασία μας εφαρμόζοντας τις κατάλληλες ελεγκτικές διαδικασίες στους καθορισμένους τομείς κινδύνου.

 • Με τη συνεργασία της Διοίκησης και των στελεχών της, ορίζουμε χρονοδιαγράμματα ελέγχου προσαρμοσμένα στις δραστηριότητες της εταιρείας ελαχιστοποιώντας τυχόν αναστάτωση στην καθημερινότητα της οντότητας.

 • Βάσει της κατανόησης μας για την επιχειρηματική λειτουργία και εύρος δραστηριοτήτων κάθε οντότητας, συνεισφέρουμε στην επίλυση προβληματικών ζητημάτων.

Οι ελεγκτικές διαδικασίες μας πραγματοποιούνται με τη χρήση ειδικών προγραμμάτων ελέγχου και δειγματοληψίας, τα οποία ενημερώνονται από τις τελευταίες εκδόσεις των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου.

Οι Υπηρεσίες Ελέγχου και Διασφάλισης περιλαμβάνουν

 • Τακτικός Έλεγχος και Επισκόπηση αντίστοιχα Ετήσιων και Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων (ατομικών & ενοποιημένων), που πιστοποιούν τη συμμόρφωση της ελεγχόμενης εταιρείας με τις απαιτήσεις των Δ.Π.Χ.Α. ή των Ε.Λ.Π.

 • Έλεγχος Οικονομικών Καταστάσεων για Σκοπούς Φορολογικής Συμμόρφωσης (Φορολογικό Πιστοποιητικό).

 • Εσωτερικός έλεγχος εταιρειών.

 • Διενέργεια Διαχειριστικών Ελέγχων.

 • Έκτακτοι μη υποχρεωτικοί έλεγχοι.

 • Σύνταξη πραγματογνωμοσύνης.

 • Έλεγχοι σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο θέσπισης καθεστώτων ιδιωτικών επενδυτικών ενισχύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας (αναπτυξιακοί νόμοι).

 • Επισκόπηση δαπανών Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

 • Έλεγχοι Ειδικού Σκοπού.

Η εταιρεία μας, ως μέλος του IECnet (Forum of Firms), έχει άμεση πρόσβαση σε διεθνείς επαγγελματικούς και εποπτικούς οργανισμούς.

© 2024 Alpha Auditors