Φορολογικές και άλλες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

Μέσω της βαθιάς γνώσης της Ελληνικής και Διεθνούς Φορολογικής Νομοθεσίας, είμαστε σε θέση να παρέχουμε το ακόλουθο εύρος υπηρεσιών

 • Εφαρμογή των συμβάσεων για την αποφυγή της διπλής φορολογίας

 • Αρχική σύσταση εταιρειών και οργάνωση λογιστικών συστημάτων.

 • Διεθνής φορολογικός σχεδιασμός ομίλων.

 • Προετοιμασία φακέλου ενδοομιλικών συναλλαγών.

 • Παροχή στοιχείων στην Τράπεζα της Ελλάδος για τις Οικονομικές Καταστάσεις.

 • Σύνταξη ενδιάμεσων και ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

 • Μετάβαση από τα ΕΛΠ στα ΔΠΧΑ.

 • Προληπτικός Φορολογικός Έλεγχος.

 • Υποστήριξη φορολογικών ελέγχων και ειδικών θεμάτων φορολογικών στοιχείων.

 • Τεχνική υποστήριξη για ενδικοφανείς προσφυγές.

 • Αξιολόγηση διαχείρισης κόστους.

Η έμπειρη ομάδα φορολογικών συμβούλων μας παρέχει ένα σύνολο εξειδικευμένων υπηρεσιών για να βοηθήσει τους πελάτες μας να ανταποκριθούν στο εξαιρετικά δύσκολο επιχειρηματικό περιβάλλον.

© 2024 Alpha Auditors