Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου & Διαχείρισης Κινδύνων

Οι υπηρεσίες μας αφορούν

  • Στη διάγνωση, αξιολόγηση και διαχείριση των εγγενών κινδύνων.

  • Στην Αξιολόγηση της υφιστάμενης δομής & οργάνωσης του πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης της οντότητας.

  • Στην καθιέρωση των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου και ετήσιας αξιολόγησης.

  • Στην προετοιμασία της εταιρείας για την εφαρμογή του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.

  • Στην τεκμηρίωση και εκτέλεση των πολιτικών, διαδικασιών και εγχειριδίων εσωτερικού ελέγχου.

Οι άνθρωποί μας κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης εμπειρίας τους, έχουν μάθει να εντοπίζουν και να αντιμετωπίζουν πιθανούς κινδύνους είτε στο εσωτερικό μιας επιχείρησης είτε στο γενικότερο οικονομικό περιβάλλον.

Στο πλαίσιο του εγγενούς κινδύνου, μπορούμε να προτείνουμε συγκεκριμένες διαδικασίες προκειμένου να διορθώσουμε τα υπάρχοντα προβλήματα και να αποφύγουμε μελλοντικά πριν από τη διαμόρφωσή τους.

© 2024 Alpha Auditors