ΤΑΑ & Αναπτυξιακοί Επενδυτικοί Νόμοι

Χρησιμοποιούμε την τεχνογνωσία και τις τεχνικές μας δυνατότητες για να υποστηρίξουμε τους πελάτες μας ώστε

  • Ο φάκελος κατάθεσής τους να είναι ακριβής και να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

  • Το σχέδιό τους να είναι συμβατό με τις επενδυτικές κατηγορίες και τη ρήτρα βιωσιμότητας που ορίζει το Ταμείο Ανάκαμψης.

  • Να πληρούνται τα σχετικά κριτήρια για τη συμπερίληψη των στόχων της κλιματικής αλλαγής και της ψηφιακής μετάβασης.

  • Η επένδυσή τους να συμμορφώνεται με την αρχή της μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης.

  • Να εξασφαλίσουμε ότι δεν υφίσταται σύγκρουση με τις υφιστάμενες κρατικές ενισχύσεις και την επίδραση τους στο παρεχόμενο επιτόκιο.

Διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία τόσο στην προετοιμασία όσο και στον έλεγχο επενδυτικών σχεδίων υπαγόμενων στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Έχουμε τη δυνατότητα να καλύψουμε όλο το φάσμα των απαιτούμενων συμβουλευτικών υπηρεσιών, όπως τραπεζικές διαπραγματεύσεις, επιχειρηματικές αναλύσεις και μελέτες σκοπιμότητας.

© 2024 Alpha Auditors